My Goal

I am here to help you out with the latest updated about Computer Science, Information Technology, Artificial Intelligent and all about Technology.

Thursday, October 29, 2015

روی دیگر سکه-صنعت فلم سکسcover

تحقیقات در جرمنی نشان میدهد که، کسانیکه به اندازه زیاد فلم سکس میبینند، نشانه های تنزل و خورد شدن در مغزهای شان مشهود است.
محققین در انستیتوت انکشاف انسانی مکس پلنک برلین کشف کرده اند، که مردان بیننده فلم سکس دارای ستریاتم “striatum” کوچکتر هستند. ستریاتم یک حصه مغز است که انگیزه های مثبت و اجر گرایی را کنترول میکند. این تحقیقات همچنان نشان میدهد که قشر جلوی مغز “prefrontal cortex” که ارتباط با ستریاتم دارد و رفتار و تصمیم گیری را کنترول میکند، نیز به اثر دیدن فلم سکس کوچک میشود.
npp2009120f1
روانشناس مشهور، نارمن دایج “Norman Doidge” میگوید که با دیدن فلم سکس بیشتر مردان به مشکل تمایل بسوی همسران واقعی خویش روبرو میشوند و بیشتر اوقات سبب مشکلات قدرت جنسی نیز میشود.
برعلاوه، کسانیکه فلم سکس میبینند تقاضای همان عملکرد ها را در خانه نیز میداشته باشند، که، برای اکثریت مردم آن عملکرد ها مشکل بوده و حتاً ناممکن میباشد، بنآ، در زندگی شخصی جنسی شان سبب مشکلات چون ناخوشنودی جنسی و یا احساس شرمندگی جنسی میشوند.
طوری که در مقاله انقلاب جنسی دجال گفتیم که چطور این انقلاب جنسی با اذهان ما بازی میکند و چطور او از این انقلاب استفاده کرده نقش جنسی زن و مرد را تغیر میدهد. حال هم، خواهی نخواهی، قبول کنی نکنی، ما در عصر بزرگترین فریب ها زندگی میکنیم. ما بصورت آگاهانه و نا آگاهانه برای سیستم او کار میکنیم. و یکی از بزرگترین فتنه های او صنعت فلم سکس است که تجارت این صنعت سالانه بالاتر از 100 بلیون دالر امریکایی میرسد.
فلم سکس تاثیرات بسیار زیاد بالای اجتماع دارد، این پدیده سبب بی معنی شدن ازدواج، سکس، ارتباط فامیلی، عادی شدن زنا، حتی سبب گرایش به همجنسگرایی میشود، و جالب اینجا که، برای ستاره های همجنسگرا سه چند پول داده میشود. این فتنه بزرگ دجال همه جا است، در هر تلفون، هر کمپیوتر و هر وسیله که در آن انترنت قابل استفاده باشد.
تجارت پیشه های بزرگ این صنعت صد بلیون دالری کی ها هستند؟ اگر چه، این صنعت مربوط همه اقوام و ملت ها هستند، به استثنای ملت نجیب افغانستان که کمترین فلم سکس در جهان انترنت مربوط ملت افغان است و حتی قابل صرف نظر میباشد، اما، بزرگترین سرمایه گذاران این صنعت یهودیان میباشند. فروش سکس، قاچاق غلامان و سود خوری یکی از خاصیت های شناخته شده این قوم در عصر حاضر است.
عجب یک اتفاق، دجال یهود است و یهودیان دجال پرست سه فتنه بزرگ که برای دجال پیش بینی شده است را رهبری میکنند، سودخوری، مهارسازی سیستم جنسی طبیعی و غلام سازی.
Untitled-1
داکتر نتن ابرامز که یک یهودی است و یکی از بزرگترین چهره های این صنعت میباشد در سال 2004 در مجله سه ماهه یهودی به افتخار میگوید که، یهودان بیشترین نقش را درین صنعت صد بلیون دالری دارند. یکی از دوستان این داکتر یهودی بنام گولدستین که او نیز یهود میباشد میگوید “یگانه دلیل که یهودان برای این صنعت کار میکنند این است که مسیح احمق است”. آیا این نوع یک گفتار از یک پیرو ضد مسیح “دجال” نیست.
نظر به مجله جنگ های فرهنگی این صنعت یک پدیده کاملآ یهودی میباشد.
در این عصر فتنه ها که همه از اضرار این فتنه های بزرگ میدانیم ولی باز هم به سوی آن در حرکت هستیم و با هر کلیک به سیستم دجال کمک میکنیم، دور رفتن ازین سیستم برای ما بسیار مشکل شده است، ولی، در حالیکه تاثیرات این فتنه بزرگ را میدانیم، یگانه راه حل دوری ازین سیستم است، اگر همانقدر مغز در کله های ما مانده باشد، تا خود را ازین سیستم دور نگهداریم.
قبل ازینکه این مقاله را ببندیم، ده حقیقت این فتنه بزرگ را برایتان بیان میدارم:
 1. نزخ اوسط یک ستاره فلم سکس در فلم های بین زن و مرد 500 تا 600 دالر امریکایی است، درحالیکه، برای ستاره های همجنسگرا سه چند نرخ عادی پرداخته میشود.
 2. زیادترین کلمات که برای دریافت فلم سکس استفاده میشود، به درجه اول کلمه MILF و بعدآ TEEN است.
 3. بزرگترین تولید کننده فلم سکس ایالات متحده امریکا و به درجه دوم جرمنی است که 400 دی وی دی فلم در یک هفته تولید دارد.
 4. یکی از بزرگترین سایت های انترنتی فلم سکس 4.4 بلیون بازدید در یک هفته دارد که سه چند سایت CNN است.
 5. در هر 39 دقیقه یک فلم سکس در ایالات متحده امریکا تولید میشود.
 6. صنعت سکس بزرگترین صنعت دنیا است.
 7. ده فیصد جوانان اعتراف به اعتیاد به فلم سکس نموده اند.
 8. کاندوم بطور اوسط در فلم سکس استفاده میشود.
 9. یکی از سایت ها بنام پارن هب در هر ساعت 1.7 ملیون بازدیدکننده دارد.
 10. درهر ثانیه: سه هزار دالر بالای فلم های سکس مصرف میشود، بیست و هشت هزار نفر فلم سکس میبینند، و 372 نفر در انترنت فلم سکس جستجو میکنند.
منابع:

جهان در 2025، هشت تکنالوژی پیش بینی شده

در سال 2025، مطابق به قانون مور (Moore’s Law)، ما شاهد تعجیل در سرعت تغیر بوده و به جهان فراوانی نزدیکتر خواهیم شد. در دهه آینده در عرصه های که ما تغیرات زیاد خواهیم دید قرار ذیل اند.
1. مغز انسان به قیمت هزار دالر
18b2zrwb5kqg7jpg.jpg
در سال 2025 هزار دالر شما قادر به خریداری کمپیوتر خواهد بود که قادر به محاسبه 106 سایکل فی ثانیه بوده که مساوی میشود به ده هزار تریلیون سایکل فی ثانیه و معادل به قدرت محاسبه مغز انسان.
2. اقتصاد تریلیونی ذخیره کننده ها
overview.png
“انترنت همه چیز” عبارتی است که ارتباط بین آلات، مردم، روند ها و اطلاعات را فراهم میسازد. تا سال 2025 “انترنت همه چیز” بیشتر از 100 بلیون آلات الکترونیکی را وصل خواهد کرد که هر آله مجهز به بیشتر از 10 ذخیره کننده اطلاعات خواهد بود که سبب بوجود آمدن اقتصاد تریلیونی ذخیره کننده ها و انقلاب اطلاعاتی خارج از تصور ما خواهد شد. گذارش اخیر سیسکو نشان میدهد که “انترنت همه چیز” در سال 2015 سبب بوجود آمدن اقتصاد میشود که ارزش آن 19 تریلیون دالر است.
3. آگاهی کامل
maxresdefault.jpg
ما به طرف جهان آگاهی کامل در حرکت هستیم. با یک تریلیون ذخیره کننده اطلاعات در همه جا ( موتر های خودمختار، سیستم های ستلایتی، هلیکوپتر های کوچک و آلات دیگر)، ما قادر به این خواهیم بود که هر چیز را هر وقت و در هرجای که میخواهیم ببینیم و بدانیم.
4. 8بلیون نفوس متصل
connected-from-all-over-the-world-2369.jpg
فیسبوک تحت پروژه Internet.org، سپیس اکس، گوگل تحت پروژه لون (Project Loon)، کوال کام و کمپنی ویرجن تحت پروژه (One Web) پلان دارند که تا 2025 تمام جهان را با انترنت رایگان که سرعت آن بالا تر از یک میگابایت در ثانیه میرسد وصل کنند. جهان از 3 بلیون فرد متصل به هشت بلیون فرد متصل ترقی خواهد یافت و 5 بلیون فرد در بازار افتصاد انترنتی افزوده میشود. البته آنلاین آمدن این ها مانند آنلاین بودن افغانستان فعلی نخواهد بود، بلکه آنها با یک انترنت آنلاین خواهند شد که سرعتش یک میگابایت فی ثانیه بوده و به شبکه متصل خواهند شد که به مراتب پیشرفته تر از امروز است.
5. ورشکستگی سیستم فعلی صحی
future-icu1.jpg
مراکز صحی امروزی از بین رفته و سیستم جدید صحی با کفایت خوبتر خدمات صحی جاگزین آن خواهد شد. با آغاز هزاران مراکز جدید و پلان های بزرگ کمپنی های چون گوگل، اپل، مایکروسافت، اس ای پی، آی بی ام و غیره که با یک سرمایه گذاری 3.8 تریلیون دالری وارد بازار در این عرصه میشوند سیستم غیر مکتفی فعلی صحی را با سیستم با کفایت جدید مبدل خواهند نمود.
با بوجود آمدن پوشاک های جدید با قدرت جمع آوری معلومات صحی بدن و هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) ما قادر به دید وضع صحی خود بوده میتوانیم. و همچنان با مطالعات جینیتیکی جدید تا 2025 هیچ فردی برای تبدیل نمودن قلب، شش، جگر، و یا گرده خود منتظر اهدا کننده نخواهد بود بلکه میشود آنرا از طریق دی ان ای شکل داد.
6. حقایق مجازی
virtual_reality_.jpg
فیسبوک تحت پروژه اوکولس (Oculus)، گوگل تحت پروژه (Magic Leap)، مایکروسافت تحت پروژه (Hololens) و همچنان کمپنی های چون سونی، کوال کام، اچ تی سی، و غیره بلیون ها دالر را برای توسعه عصر جدید صفحه نمایشی و روابط کاربران سرمایه گذاری میکنند.
صفحه نمایشی که امروز در تلویزیون ها، کمپیوتر ها و غیره میبینیم دیگر وجود نخواهد داشت و جاگزین آن صفحه های مجازی که وجود فزیکی ندارند خواهد شد.
7. هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)
Jarvis.IronManSuit.jpg
در ده سال آینده هوش مصنوعی گام های بلند را خواهد برداشت. کسانیکه از برنامه Siri در محصولات اپل استفاده میکنند و از آن خوششان می آید باید برایشان گفته شود که تکنالوژی عصر جدید در این عرصه بسیار پیشرفته تر خواهد بود، در ست مانند سیستم که در فلم هالیودی “آیرون من” استفاده شده است که قابلیت گفت و شنود را نیز دارا میباشد. کمپنی های چون آی بی ام، واتسن، دیپ مایند و غیره به سرعت تعجیلی دنبال توسعه چنین تکنالوژی میباشند. در ده سال آینده برای بسیاری از مایان این عادی خواهد بود که به هوش مصنوعی خویش اجازه خواندن ایمیل ها و مواصلات خود را بدهیم.
8. بلاک های زنجیره ای (Blockchain)
102182371-187104312.1910x1000.jpg
اگر در باره “بلاکچین” تا به حال معلومات ندارید بهتر است آنرا گوگل کرده و حد اقل معلومات ابتدایی بگیرید. احتمالآ در باره بیت کاین (Bitcoin) که یک سیستم پولی مجازی جهانی غیر متمرکز، دموکراسی شده و از نگاه امنیتی مطمین است، آشنا هستید، این سیستم مبنی بر “بلاکچین” است. اما، نوآوری اصلی خود “بلاکچین” که یک پروتوکول دارنده قابلیت انتقال پول، قرار داد ها و غیره معاملات را بشکل مجازی و مستقیم بدون مداخله شخص و یا نهاد سوم (مانند بانک) میباشد. ملیون ها دالر برای پابرجایی چنین سیستم سرمایه گذاری میشود که نهایتش همان جامعه پول دیجیتلی است.
.... برگرفته شده از صفحه مبارزه ....

Technology

              
Until the early 1990s, most cell phones were too big for pockets. Movies were unavailable on DVD until 1997. Google didn’t arrive until 1998. There was no MySpace until 2003, and YouTube launched two years after that.
As technology advances, the definition of technology literacy changes. In 1980, it meant knowing how to program code. In 1995, it meant knowing how to work basic tools like word processing and spreadsheets.
Now the definition of technology literacy is much richer and more complex because there is more information available than ever before. And the tools for finding, using and creating information are rapidly becoming more diverse and sophisticated.
The Colorado Department of Education (CDE) defines technology literacy as the ability to responsibly use appropriate technology to:
 • Communicate
 • Solve problems
 • Access, manage, integrate, evaluate, design and create information to improve learning in all subject areas
 • Acquire lifelong knowledge and skills in the 21st century.